Klauzule informacyjne

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

 

Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów

 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną współpracą biznesową

 

Przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacyjnych

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Drogi Pacjencie,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), pragniemy przekazać podstawowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Pacjentów i ich przedstawicieli ustawowych, którzy zarejestrowali się i korzystają z usług ośrodka jest Sobrietas – Gleczman spółka jawna z siedzibą w Katowicach przy ul. Staromiejskiej 6/10D, 40-013 Katowice, email: biuro@sobrietas.lh.pl tel. +48 730 797 794.

Inspektor ochrony danych

Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres iod@perfectinfo.pl  lub telefonicznie pod numerem + 48 606 191 915.

Skąd pozyskujemy dane

Co do zasady dane są od Państwa zbierane bezpośrednio w momencie zgłoszenia: przy rejestracji osobiście, przez system e-rejestracji lub poprzez infolinię. W przypadku upoważnienia przez Pacjenta innej osoby do dostępu do danych medycznych dane tej upoważnionej osoby pozyskiwane są od Pacjenta.

Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

 • w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej j ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. Postawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 9 ust. 2 lit h) RODO,
 •  w celu realizacji czynności pobocznych związanych z procesem udzielania świadczenia w tym prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej: rejestracja Pacjenta, weryfikacja tożsamości, zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej, w tym m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia, odbieranie i archiwizacja Pani/Pana oświadczeń woli w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udzielenia tym osobom informacji o stanie Pani/Pana zdrowia, zarządzanie podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24  i art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług,
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w zakresie prowadzenia księgowości oraz wypełniania obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków/faktur za wykonane usługi, czy obowiązków wynikających z przepisów o systemie informacji w ochronie zdrowia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym,
 • w następujących uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora:

- zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora i pacjentów korzystających z usług oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę,

- sprawnej realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora; w tym badania jakości oraz marketingu bezpośredniego (z wyłączeniem marketingu telefonicznego i elektronicznego),

-  ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w związku z uzasadnionym interesem Administratora.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w innych celach aniżeli opisane np. w celach marketingu bezpośredniego przy użyciu usług łączności elektronicznej odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej dodatkowej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 Odbiorcy danych, przekazywanie danych

 Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 •      osobom świadczącym usługę zatrudnionym lub współpracującym z Administratorem,
 •      innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem        bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Administratora,
 •      podmiotom leczniczym współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 •      osobom upoważnionym przez samego Pacjenta w związku z realizacją praw Pacjenta,
 •   w niezbędnym zakresie dostawcom usług zaopatrującym Administratora w odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń i prowadzenie działalności czy sprawną rejestrację i prowadzenie dokumentacji medycznej (np. dostawcy systemów i usług IT jak ProgMed) oraz podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, świadczącym usługi potrzebne niebezpośrednio do świadczenia usług zdrowotnych (księgowe, prawne),
 •      organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań,
 •      innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

Okres przechowywania

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • w przypadku, gdy dane stanowią dokumentację medyczną – okres przechowywania zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynosi okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tym przepisie. Po upływie okresów wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą,
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu ustania celu przetwarzania.

Zakres przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania, w granicach i na zasadach wynikających w szczególności z art. 15-22 RODO.

 • Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 • We wskazanych w RODO przypadkach ma Pani/Pan również prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

Niezależnie od podstawy przetwarza przysługuje Pani/Panu zawsze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku ze świadczonymi usługami nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Wprawdzie Administrator używa narzędzi teleinformatycznych do przetwarzania danych osobowych, lecz ten proces nie skutkuje tym, że decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (np. przez algorytm). 

Niezbędność lub dobrowolność podania danych

Korzystanie z oferowanych przez Administratora usług jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Wobec powyższego niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów m.in rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia wizyty czy nie będzie miała Pani możliwości odwołania jej poprzez np. telefon lub SMS czy e-mail.

 

 

 

 

  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTRAHENCI

dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do współpracy przez Kontrahenta

1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest SOBRIETAS-GLECZMAN Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach ul. Staromiejska 6 lok. 10 D, 40-013 Katowice KRS 00000310842 (dalej jako „Administrator”).

2. W sprawach dotyczących przetwarzaniach danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail iod@perfectinfo.pl lub pisemnie na wskazany adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”.

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe przekazane nam przez Kontrahenta lub wskazane w dokumentach przekazywanych przez Kontrahenta takie jak imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (m.in. służbowy  adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy) czy dane identyfikujące podmiot, w imieniu którego Państwo występują. 

4. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

a) zawarcie i realizacji, w tym rozliczenia umowy z Kontrahentem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b) wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych czy rachunkowych (podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. prowadzenie komunikacji biznesowej w ramach współpracy, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz rozpatrywanie zapytań  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5.  Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej, w tym dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biurom księgowym, kancelariom) zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania.

6. Państwa dane przetwarzane będą przez czas niezbędny  do  zawarcia  a  następnie  realizacji  umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie Państwa dane przetwarzane będą przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

7.  Osobie której dane dotyczą, w granicach i na zasadach wynikających z art. 15-22 RODO, przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, żądania usunięcia danych oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/) jeśli stwierdzi, że przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy.

8. Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie są przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla doprowadzenia do zawarcia umowy, jej realizacji, czy prawidłowego wykonania jej postawień oraz jej rozliczenia.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA B2B 

 

Klauzula informacyjna dla osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy, które prowadzą własną działalność gospodarczą (rekrutacja B2B).

Realizując dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SOBRIETAS – GLECZMAN Sp. j. z siedzibą w Katowicach przy ul. Staromiejskiej 6/10D 40-013 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 3108422 (dalej jako „Administrator”).

Z Administratorem można skontaktować się:

 • listownie, pisząc na adres siedziby wskazany powyżej
 • za pośrednictwem adresu e-mail: praca@osrodek-rodzinna.pl.

2. W sprawach dotyczących przetwarzaniach danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail iod@perfectinfo.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy w związku z oceną możliwości podjęcia współpracy we wskazanym w ogłoszeniu zakresie, a w przypadku wyrażenia zgody, także w związku z kontaktem w przyszłości w celu nawiązania współpracy.

    Szczegółowe cele i podstawy prawne prezentujemy poniżej:

3.1.czynności zmierzające do zawarcia i realizacji umowy o współpracę na wniosek osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3.2.ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń, niezbędność wykazania określonych faktów co stanowi realizację uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3.3.kontakt w sprawie współpracy w przyszłości (zgoda zainteresowanego, art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas niezbędny do przeprowadzenia oceny możliwości nawiązania współpracy. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych naborów dane będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający roku lub do momentu wycofania zgody. Dane przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes przetwarzamy do momentu utraty ich przydatności lub do momentu wniesienia sprzeciwu.

5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora oraz w niezbędnym zakresie podmioty, które przetwarzają dane na rzecz Administratora (podmioty przetwarzające), zaopatrujące spółkę w rozwiązania techniczne, informatyczne, organizacyjne, w szczególności dostawca platformy rekrutacyjnej, dostawcy systemów informatycznych, poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy usług księgowych, prawnych czy doradczych zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania. Dane osobowe mogą zostać udostępnione również podmiotom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.

6. W granicach i na zasadach wynikających z art. 15-22 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie administratora, żądania usunięcia danych oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/) jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak dane te mogą być niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia czynności związanych z oceną możliwości nawiązania współpracy oraz do zawarcia umowy.

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO czy do organizacji międzynarodowych.

Zachęcamy do pozostawienia nam swoich dokumentów aplikacyjnych na przyszłość. Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji B2B, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych dodatkowego oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SOBRIETAS – GLECZMAN Sp. j. z siedzibą w Katowicach moich danych osobowych i kontaktowych zawartych w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu wzięcia mnie pod uwagę w przyszłych naborach i nawiązania kontaktu w związku z taką ewentualną przyszłą rekrutacją. Mam świadomość, że moja zgoda może być przeze mnie wycofana w każdym czasie.”

Warto wiedzieć

OGRANICZENIA PRZEBYWANIA W OŚRODKU

Szanowni Państwo!Osoby wykazujące objawy chorobowe takie, jak: podwyższona temperatura, katar, kasze...

więcej

OGRANICZENIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

W związku z sytuacją epidemiologiczną, Ośrodek zawiesza udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci g...

więcej

Wesołych Świąt!

Aby ten czas był dla Was wszystkich czasem wytchnienia od własnych słabości. Bądźcie dla swoich najb...

więcej

Kontakt

Zadzwoń i umów się na wizytę. Lub wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Skontaktujemy się z Tobą aby ustalić szczegóły wizyty.

730-797-794

e-Rejestracja