Polityka Prywatności

 

Szanując prawo do prywatności osób fizycznych i przykładając dużą wagę do ochrony i poufności danych osobowych poniżej przekazujemy Państwu najważniejsze informacje, o tym w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, w jaki sposób można składać swoje żądania związane z przetwarzaniem tych danych oraz w jaki sposób można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. 

 

KLAUZULE INFORMACYJNE

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych, w szczególności:

wprowadziliśmy informacje w kilku wariantach przygotowanych rodzajowo dla konkretnej grupy podmiotów / kategorii osób, których dane osobowe przetwarzamy w postaci Klauzul informacyjnych dostępnych tutaj. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu, w związku z ich przetwarzaniem. Dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane były bezpieczne, przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz Serwis. Stosujemy odpowiednie narzędzia i rozwiązania techniczne do zabezpieczenia danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Czasami możemy wprowadzać zmiany w tej Polityce, prosimy więc, aby od czasu do czasu ją sprawdzać. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych poszczególnych kategorii osób lub w ramach świadczenia przez nas poszczególnych usług określone są w indywidualnych Klauzulach informacyjnych, dostępnych w zakładce po lewej stronie lub bezpośrednio pod adresem https://www.osrodek-rodzinna.pl/klauzule-informacyjne.

Informacje podstawowe

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest :

Sobrietas – Gleczman spółka jawna z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 6/10D 40-013 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000310842,   NIP: 5492350285, REGON: 120749185, (dalej: „Administrator” lub „my”, „nas”).

Kontakt  +48 730 797 794  E-mail: biuro@sobrietas.lh.pl

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo skontaktować się z naszym wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail iod@perfectinfo.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach przetwarzania danych osobowych i ich ochrony w ramach serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://www.osrodek-rodzinna.pl/. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

Definicje:

Administrator  –  Sobrietas – Gleczman spółka jawna z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 6/10D 40-013 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000310842,   NIP: 5492350285, REGON: 120749185, (dalej: „Administrator” lub „my”, „nas”).

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Rozporządzenie lub RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.osrodek-rodzinna.pl/

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu opisanych w Polityce.

Zasady korzystania z Serwisu

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

2. Administrator wskazuje, że w celu korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

3. Serwis może zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją   własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, Użytkownik podlega tym politykom.

4. Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresu IP Użytkownika, który może okazać się pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu samego Serwisu. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym formularzy kontaktowych, rezerwacji, opinii czy reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ochronie jego praw;

5. Administrator zapewnia także możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest (w przypadku kontaktu Pacjenta) niezbędność przetwarzania w celu zawarcia lub do wykonania umowy, w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celach analitycznych i statystycznych oraz dowodowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Zawsze upewniamy się, że mamy legalną podstawę, do przetwarzania Państwa danych osobowych. Podstawami prawnymi, które możemy wykorzystać w zależności od tego, w jakim celu i w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, są:

 • udzielona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit d) RODO.

Cele w jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe

Cele w jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe są szczegółowo określone każdorazowo w klauzulach informacyjnych dotyczących danej kategorii osób, dostępnych w zakładce „Klauzule informacyjne” https://www.osrodek-rodzinna.pl/klauzule-informacyjne jak i bezpośrednio w Ośrodku. Przykładowe ogólne cele wskazujemy poniżej.

W związku z kontaktami służbowymi, dane osobowe przetwarzane są w celu:

·         kontaktu z partnerami, kontrahentami, klientami, urzędnikami w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą drogą telefoniczną i mailową oraz obsługi korespondencji papierowej i elektronicznej, nadzoru nad obiegiem dokumentacji;

·         dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego, dane osobowe przetwarzane są w celu:

·         informowania Państwa e-mailem, telefonicznie lub sms-em o naszych usługach jeśli wyrazili Państwo zgodę na taki kontakt;

·         analizy i ulepszenia naszej strony internetowej, usług, produktów lub informacji, które Państwu dostarczamy;

·         ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowania zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych.

W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego w serwisie, dane osobowe przetwarzane są w celu:

·         realizacji lub dążenia do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

·         dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w tym rozpatrywanie reklamacji,

·         w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. przedstawienie szczegółów oferty w związku z przesłanym zapytaniem ofertowym,  dopasowania treści usług Administratora (np. serwisów internetowych) do Państwa potrzeb, zapewnienia bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu dla jakiego zostały zebrane i są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

·         otrzymanie informacji o wycofaniu zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych;

·         okres na jaki została udzielona zgoda; 

·         przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny czas (np. dowody wpłat księgowe – 5 lat od końca okresu podatkowego, Kodeks Pracy – prowadzenie akt osobowych; Kodeks Cywilny – przedawnienie roszczeń, dokumentacja medyczna – okresy przewidziane w przepisach szczególnych);

·         okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora danych (zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym).

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,
 • współpracującym z nami podmiotom, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na nasze zlecenie, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym), dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych, na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz w niezbędnym zakresie,
 • podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Na zasadach i w granicach wynikających z RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do własnych danych osobowych – potwierdzimy, czy przetwarzamy Państwa dane, a jeżeli tak, umożliwimy Państwu do nich dostęp oraz przekażemy informacje w zakresie wskazanym w art. 15 RODO,
 • sprostowania własnych danych osobowych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia własnych danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, np. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, np. jeżeli kwestionują Państwo prawidłowości danych osobowych,
 • przenoszenia własnych danych osobowych – mogą Państwo od nas otrzymać własne dane w powszechnie używanym formacie, jeżeli przetwarzamy te dane w sposób zautomatyzowany i na podstawie Państwa zgody,
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • sprzeciwu - gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu administratora, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub w formie elektronicznej na adres: iod@perfectinfo.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. https://uodo.gov.pl/p/kontakt

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator co do zasady nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W odmiennym przypadku wskazane jest to w stosownej klauzuli informacyjnej.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku ze świadczonymi usługami zdrowotnymi nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Wprawdzie Administrator używa narzędzi teleinformatycznych do przetwarzania danych osobowych, lecz ten proces nie skutkuje tym, że decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (np. przez algorytm). 

Niezbędność lub dobrowolność podania danych

Korzystanie z oferowanych przez Administratora usług jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Wobec powyższego niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów m.in rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia wizyty czy nie będzie miała Pani możliwości odwołania jej poprzez np. telefon lub SMS czy e-mail.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób nieokreślony w dokumencie Polityki Prywatności.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać jednak przysługujących Użytkownikowi praw.

Dane kontaktowe

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez odpowiednie formularze elektroniczne zawarte w Serwisie, za pośrednictwem infolinii lub pisząc na adres siedziby.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@perfectinfo.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności Serwisu. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi wszystkich jego użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Aktualna wersja Polityki Prywatności: 19.11.2023 r.

 

 

 

 

Warto wiedzieć

OGRANICZENIA PRZEBYWANIA W OŚRODKU

Szanowni Państwo!Osoby wykazujące objawy chorobowe takie, jak: podwyższona temperatura, katar, kasze...

więcej

OGRANICZENIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

W związku z sytuacją epidemiologiczną, Ośrodek zawiesza udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci g...

więcej

Wesołych Świąt!

Aby ten czas był dla Was wszystkich czasem wytchnienia od własnych słabości. Bądźcie dla swoich najb...

więcej

Kontakt

Zadzwoń i umów się na wizytę. Lub wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Skontaktujemy się z Tobą aby ustalić szczegóły wizyty.

730-797-794

e-Rejestracja